Visual

Als hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum hechten we aan een identiteit die bestaat uit schriftgetrouwheid en oprechtheid in belijden en handelen. De Bijbel wordt erkend als woord van God en als grondslag van de kerk. Als gemeente zien we onszelf als een gestalte van de ene algemene christelijke Kerk op aarde, waarvan Jezus Christus stichter, hoofd, Heer en Koning is. Bij de vorming van de Protestante Kerk in Nederland heeft de kerkenraad aangegeven dat het belijden van onze gemeente in overeenstemming dient te zijn met de klassieke belijdenisgeschriften.

Voorts willen we als gemeente afgewogen en evenwichtig plaats bieden aan jong en oud, man en vrouw. In de prediking en de liturgie is er volop ruimte binnen de lijnen van schrift en belijdenis. Daarmee wordt bedoeld en beoogd eigentijds en verstaanbaar te zijn voor alle gemeenteleden en ook voor belangstellenden.

Door onze ligging en kerkelijke omgeving hebben we als gemeente een bijzonder brede uitstraling naar de regio. Zonder daarin een actieve, wervende rol te willen vervullen ziet de kerkenraad het wel als bijzondere verantwoordelijkheid om, in samenspraak met buurgemeenten, te voorkomen dat mensen kerkelijk tussen wal en schip raken.

Als gemeente willen we graag meer bewust raken van onze drievoudige roeping (naar God, naar elkaar en naar de wereld) en meer gedreven worden door de vijf doelen die de gemeente van Jezus Christus volgens de Bijbel heeft en in de kracht van de Heilige Geest mag nastreven, namelijk:

Aanbidding God liefhebben en vereren (als Zijn kinderen)
Discipelschap Jezus navolgen en gehoorzamen (als Zijn discipelen)
Gemeenschap Samen een liefdevolle gemeenschap vormen (als leden van Gods gezin en Jezus’ lichaam)
Dienst God, elkaar en de wereld dienen met wat we hebben en kunnen
Evangelisatie In de wereld getuige zijn van Jezus (in woord en daad)

Geschiedenis

Als hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum vinden we onze oorsprong in 1586, toen na de Reformatie een protestantse gemeente werd gesticht. De laatste voorganger was de 46e in de voortgaande reeks van voorgangers. Het gemeentelogo (zie hierboven) is een verbeelding van Johannes 7:38, waar Jezus Christus zegt: “Stromen van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”.

Na jaren te hebben behoord tot het kerkgenootschap van de Nederlandse Hervormde Kerk (of haar rechtsvoorgangers), maken we als gemeente sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Plaatselijk wordt waar nodig samengewerkt met de Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk, Gereformeerde Kerk Giessenburg en Rafaël Giessenlanden. De gemeente telt momenteel circa 1.925 leden, waarvan circa 650 belijdende leden.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2015-2018 en de Plaatselijke Regeling. Tevens vindt u hier het besluit van de kerkenraad om het beleidsplan 2015-2018 ook van toepassing te verklaren voor 2019.