Visual

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten door welke oorzaak ook. Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren en bij de geëigende instanties te bepleiten daaraan iets te doen. Diaconaat raakt je.

De ontmoeting met een ander doet iets met je. Maakt een ander mens van je, leert je an­ders kijken naar de medemens. Dat is barmhartigheid. Gerechtigheid is daaraan onlosma­kelijk verbonden. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. Het college van diakenen wil hierin een belangrijke rol spelen.

College van diakenen

NaamFunctieAdresPostcodePlaats
A. Amersfoort PR Neptunusstraat 11 3371 TH 617570
J. de Bruin voorzitter Binnendams 31 3373 AB 612430
J.J. Klootwijk penningmeester Breedewaij 40 3371 CX 632384
A. de Rijke secretaris Binnendams 66 3373 AE 06-12196246
H. de Ruiter jeugddiaken Ekster 10 3371 JD 630284

De diakenen proberen de noden in de gemeente en de samenleving te onderkennen. Het college van diakenen zal op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen. De hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking. Om iets te laten zien van Gods toe­komst. U kunt het werk van het college van diakenen steunen door uw gebed maar ook daadwerkelijk door uw financiële steun. Ter informatie vermelden we het banknummer: NL12RABO0321702182.

De diakenen zijn, evenals de wijkouderlingen, gekoppeld aan bepaalde wijken

WijkDiaken
Wijk 1 + 2 J.J. Klootwijk
Wijk 3 + 4 + 10 A. de Rijke
Wijk 5 + 6 H. de Ruiter
Wijk 7 + 8 A. Amersfoort
Wijk 9 J. de Bruin

Diaconale hulpdienst

Het kan u en mij zomaar overkomen, je hebt tijdelijke hulp nodig van anderen omdat we het zelf (of het gezin) niet meer redden. Bijvoorbeeld vanwege een ongeluk, ziekte, ziekenhuisopname, revalidatie, gezinssituatie, moeizame zwangerschap, ouderdom of beperking/handicap. Wat is het dan geweldig als je bij familie, vrienden of professionele hulpverleners kunt aankloppen voor hulp. Maar… misschien heeft u niet zoveel mensen om u heen waar u direct kunt aankloppen voor hulp. Of u heeft tijdelijk meer hulp nodig dan de hulp die wordt aangeboden door familie, vrienden en hulpverleners. De diaconale hulpdienst is dan een praktische oplossing!

De diaconale hulpdienst bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers vanuit de gemeen­te, die zich graag praktisch willen inzetten voor gemeenteleden die tijdelijke hulp nodig hebben. En­ke­le voorbeelden van praktische hulp: boodschappen doen, licht huishoudelijke hulp, oppassen, wandelen, invullen van formulieren, eten koken, kleine klusjes of vervoer. 

Lees hier de folder van de diaconale hulpdienst van de gezamenlijke gemeenten in Giessenlanden.

Voor het aanmelden van een hulpvraag kunt u contact opnemen met de diaconie: Bert Amersfoort, 0184 617570.

Gemeente in bloei

Deel je eten en het zal beter smaken
Deel je blijdschap en ze zal groter worden
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden
Deel je liefde en je zult liefde krijgen
Deel je leven en je zult mens worden

Als commissie organiseren we jaarlijks een themadienst rondom kinderen en volwassenen met een beperking. Waar mogelijk proberen we tot een hand en een voet te zijn in de omgeving van een kind of een oudere met een handicap. Zo is een aantal gemeenteleden actief als vrijwilliger. Te denken valt aan activiteiten als zwemmen, knutselen, oppas of begeleiding naar een club of vereniging. Heeft u een hulpvraag of wilt u/jij zelf iets betekenen voor een ander, dan kunt u voor verdere inlichtingen contact opnemen met:

Trea Donker, tel. 613576 kees.trea@hetnet.nl
Carolien Bor, 614370, j.bor101271@gmail.com
Esther van Houwelingen, 0616094505, jufessie@hotmail.com

Herman de Ruiter is vanuit de kerkenraad de contactpersoon voor deze commissie. Vanzelfsprekend kunt u ook hem benaderen met vragen en/of opmerkingen. Herman de Ruiter, 630284, herman.de.ruiter@hggop.nl

Diaconaal jaarproject

Mercy ShipsDit jaar is het diaconale jaarproject Mercy Ships. Wat doet Mercy Ships?

Varende ziekenhuizen

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotseling onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

Hoe we werken: operaties en training

Het werk van Mercy Ships bestaat uit twee delen: medische projecten en training & voorlichting.

Medische projecten

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs draagt Mercy Ships bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de Africa Mercy vertrokken is.