Visual

Gebedskringen

Momenteel zijn er twee gebedskringen in onze gemeente:

  • Eén keer per maand, op de derde zondag van de maand na de avonddienst in 'De Oude School'.
  • Eén keer per maand, op de eerste dinsdag van 9.00 uur -10.00 uur in 'De Oude School'. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en kaarten te versturen.

De bijeenkomsten zijn eenvoudig van opzet. Stukje lezen uit de bijbel, gedachtewisseling, een aantal liederen zingen en gezamenlijke voorbede.

Er was eens een schip dat voor een dag aanlegde bij een afgelegen eiland. Op dat schip bevond zich onder andere een bisschop die probeerde zijn tijd zo nuttig mogelijk door te brengen. Hij liep over het strand en zag drie vissers die bezig waren hun netten te herstellen. In een vreemdsoortig Engels legden ze hem uit dat hun voorouders eeuwen geleden door zendelingen waren gekerstend. ‘Wij: christenen!’ zeiden ze, fier naar zichzelf wijzend. De bisschop was onder de indruk en vroeg of zij het gebed van de Heer ‘het OnzeVader’ kenden? Daar hadden ze nog nooit van gehoord. De bisschop begreep dat niet. Hoe konden zij beweren christenen te zijn als zij niet eens zoiets elementairs als het ‘OnzeVader’ kenden? ‘Wat zeggen jullie dan als je bidt?’‘Dan wij ogen heffen ten hemel en wij bidden: Wij met z’n drieën, U met drieën zijn, U over ons ontfermen.’ Daar keek de bisschop danig van op; hun gebed had een primitief, ja, zelfs een ketters karakter. Maar kom, hij was er nu toch, hij zou zijn dag er wel voor opofferen om hen het ‘OnzeVader’ te leren. De vissers leerden moeizaam, maar zij deden hun best en voor de bisschop wegvoer, konden zij tot zijn grote voldoening het hele gebed foutloos opzeggen. Maanden later: weer voer het schip met de bisschop over zee en opnieuw kwam het eiland in zicht. Plots herinnerde de bisschop zich met voldoening dat er op dat eiland drie mannen waren die nu in gepaste bewoordingen konden bidden, dankzij zijn geduldige inspanningen. Zo in gedachten verzonken, terwijl hij zijn avondgebeden keurig reciteerde, keek hij op; in het oosten zag hij een lichtvlek. Het licht kwam dichterbij en toen zag de bisschop tot zijn grote verbazing drie gestalten op het water lopen, in de richting van het schip. De kapitein liet het anker uitgooien en alle matrozen gingen over de reling hangen om het wonderlijke tafereel te aanschouwen. Toen de gestalten dicht genoeg genaderd waren, herkende de bisschop zijn drie vrienden, de vissers. ‘Bisschop!’, riepen zij, ‘wij zo blij met u zijn. Wij horen uw boot voor eiland en snel komen u zien’. ‘Is er iets? Hebben jullie een wens?’ vroeg de bisschop met ontzag. ‘Bisschop’, zeiden zij, ‘wij zo, zo spijtig. Wij vergeten mooi gebed. Wij zeggen: Onze Vader in de hemel, heilig zij uw naam, Uw rijk kome… Rest wij vergeten. Alstublieft, zeg heel gebed opnieuw.’ De bisschop voelde zich heel nederig en klein worden. ‘Ga terug naar huis, goede mensen’, zei hij, ‘en als jullie willen bidden, bid dan gerust jullie eerste gebed: Wij met zijn drieën, U met drieën zijn, ontferm U over ons!’

Het is niet erg als onze gebeden niet zo ‘precies kloppend’ zijn. God zoekt aanbidders in Geest en waarheid.

Van harte welkom: thuis in uw binnenkamer of op één van de gebedskringen.

Kringleider

Frequentie

Aanvang

Vrouwengebedskring

Liesbeth Heikoop
0184 652032

eerste dinsdagmorgen van de maand

Eerst volgende keer is dinsdag 4 oktober

Nieuwe gebedsgroep

Henk Vlot (contactpersoon)
06-12780929

Elke week

Donderdagavond om 20:30 uur en vrijdagochtend om 9:00 uur

Kees Zanen

0184 652808

Maandelijks

Derde zondagavond in de maand na de kerkdienst

Week van gebed

In de derde week van januari wordt wereldwijd de week van gebed gehouden. In 2018 zal dit zijn van 21 tot en met  28 januari. Ook onze gemeente doet hier samen met de kerken van Giessenburg aan mee. Iedere dag van de week kunt u naar een bidstond gaan waar gebeden wordt voor de wereld en de kerk. Er zal ook een avond worden gehouden speciaal voor jongeren. Het thema voor 2018 is: “Recht door zee” n.a.v. het  Bijbelgedeelte uit Exodus 15: 1-21.  Meer informatie over het thema en de data volgt op de website, De Zaaier en de weekbrief. U kunt ook contact opnemen met Arie Heikoop, telefoon 652032.

Contactpersonen voor de gebedskringen: 

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Kees Zanen (zondagavond) Oudkerkseweg 14a 3381 KR 652808
Liesbeth Heikoop (dinsdagmorgen) Oudkerkseweg 12d 3381 KR 652032
Arie Heikoop (gebedsweek) Oudkerkseweg 12d 3381 KR 652032

dakKAPEL

Buiten de vaste gebedsgroepen in de gemeente hebben we sinds kort ook een gebedsruimte beschikbaar. In deze ruimte is altijd ruimte voor gebed, stilte, bijbellezing en zingen. Er zijn vaste momenten maar als er behoefte is aan een gebedsmoment is dit altijd bespreekbaar. En als de oude school open is, ben je welkom in de DakKAPEL om even tot jezelf en tot God te komen. Avond- en ochtendgebeden zijn nu elke laatste vrijdagochtend van de maand van 09.00 tot 9.30 en elke donderdagavond van 20.30 tot 21.00 uur. In de vasten- en adventstijd zijn er meerdere ochtend- en avondgebeden, zie hiervoor de weekbrief.

Kringwerk (algemeen)

Naast de gebedskringen bestaan in onze gemeente tal van andere kleine kringen. Van ouds­her zijn dat de Bijbelkringen, maar daarnaast sinds enige jaren ook de wijk­kringen. Het (accent)verschil tussen beide soorten kringen wordt hieronder nader uitge­legd. De overeenkomst is dat zowel op de Bijbelkringen als op de wijkkringen de ontmoe­ting met elkaar, rondom een open bijbel, centraal staat. Er is ruimte voor zang, gesprek en gebed met en voor elkaar. Een prima gelegenheid om een stukje ‘gemeenschap der heili­gen’ te ervaren: verbondenheid met elkaar en met onze God. En dat niet alleen: ook een mooie gelegenheid om anderen eens voor uit te nodigen. Zodat onze kringen echte 'Gemeente­GroeiGroepen' (GGG’s) worden. Groepen die groeien in geloof, in gemeen­schap èn in getuigenis/getal.

Bent u nog nooit naar een Bijbelkring of wijkkring geweest, dan kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend een keer gaan kijken bij een van de bestaande kringen. Als u van te voren de kringleider of kringcoördinator belt, dan kan deze u vertellen waar en wanneer de kring bij elkaar komt of kijk in de Agenda.

Bijbelkringen

Binnen de Bijbelkringen onderscheiden we de Bijbelgesprekskringen, de Bijbelstudie­krin­gen en de Ontdekkengroep. Kenmerkend voor de Bijbelkringen is het bezig zijn met en vanuit de Bijbel. Daarnaast is uiteraard ook de ontmoeting met elkaar belangrijk. In verge­lijking met de wijkkringen hebben de Bijbelkringen een hogere frequentie, meer accent op bezig zijn met de Bijbel en geen geografisch-wijkgericht karakter.

Algemene Bijbelgesprekskringen

Kringleider

Frequentie

Kringavond

Jan Boeren

06 51682636

kapoetsensijs@hetnet.nl

3 wekelijks

Woensdag avonden

Start op 21 september
20.00 uur (1x dus op donderdag avond)

Cees Bakker
0184 615456
cees.bakker@hggop.nl

maandelijks

Donderdag avonden Start op 21 september
20.00 uur

Wim Petersen
0184 651502

3 wekelijks

donderdag
Start op 21 september
20.00 uur

Timoteüskring
Ad Muilwijk
0184 618479

3 wekelijks

Donderdag avonden   Start op 21 september
20.00 uur

Arie Korevaar
0184 651551
(o.l.v. ds. Lammers)

maandelijks

Donderdag middagen   van 14:00-16:00             start op 28 september

Mariëlle van Muijlwijk
06-13860026

3 wekelijks

Maandag avonden      25 september: Opening bijbelstudieseizoen met een maaltijd!

 Bijbelgesprekskringen voor bepaalde doelgroepen

Doelgroep/
Kringleider

Frequentie

Aanvang

vrouwen vanaf 18 jr
Andike de Ruiter
0184 611844

elke tweede woensdagochtend in de maand

woensdag
12 oktober
9.15 -11.15 uur

Belijdeniskring 2015 (B15)
Martien en Evelien van Schoonhoven
0184618503

1x maand

n.n.b. zie weekbrief.

Gesprekskring
Marian Slagboom en 
0184 621422
slagboom@kinderoase.nl

1x per  maand

Zondagavond na kerkdienst       we starten na het startweekend. Datum n.n.b.

Avondmaalgesprekskring

Gesprekskring om samen tot een verdieping van het Heilig Avondmaal te komen. We willen met elkaar in gesprek gaan over wat het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk betekent, maar ook voor ons als gemeente. Iedere avond belichten we een aspect van het Heilig Avondmaal en gaan we daar over met elkaar in gesprek. Van harte uitgenodigd!

Kringleider(s) Studie Aanvang Eerste keer bij
Johan en Marianne
0184 612430
Donderdag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal 20.00 - 21.00 uur (inloop 19.45 uur) Johan en Marianne de Bruin, Binnendams 31

Bijbelstudiekring

De Bijbelstudiekring verdiept zich in een Bijbelboek of -gedeelte zonder gebruik te maken van een specifiek studieboekje als handleiding. Een Bijbelgedeelte wordt thuis gelezen en bestudeerd en op de kringavond besproken. De Bijbel­studiekring is bedoeld voor diegenen die dieper op een Bijbelboek of -ge­deelte willen ingaan.

Kringleider

Frequentie

Aanvang

Jan Sterrenburg
610737

3 of 4 we­ke­lijks

Op woensdagavonden