Visual

College van kerkrentmeesters

De taak van het college van kerkrentmeesters is het beheren van alle materiële en stoffe­lijke aangelegenheden van de gemeente (behoudens die van diaconale aard). Hiertoe behoren het beheer van de kerkelijke gebouwen en de financiële middelen. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmees­ters. Het college wordt bijgestaan door de commissie van bijstand. Er wordt tweemaande­lijks vergaderd.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit:

NaamAdresPostcodeTel.nr.RolFunctie
M. van Dijk Buitendams 101 3371 BB 0184-612400 ouderling/kerkrentmeester voorzitter
J. Bor Van Clevestraat 37 3371 HT 0184-614370 ouderling/kerkrentmeester 2de voorzitter
H. Schoonderwoerd Zwaluwstraat 28 2971 JP 0184-692824 ouderling/kerkrentmeester secretaris
Jan Klop Liesveld 7 3381 DB 06-55872434 kerkrentmeester penningmeester
A. Meerkerk Hoepmakerspad 12 3371 JB 0184-633461 kerkrentmeester  

De commissie van bijstand bestaat uit:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
J. de Bruin Dr. Gravemeijerstraat 27 3381 LC 0184-652439
M.J. Bolier Dr. Gravemeijerstraat 64 3381 LD 0184-652174
A. Molenaar (Kerkelijk Administrateur) Peursumseweg 3 D 3381 KT 0184-617214
C. Ruis (Kerkelijk Administrateur) Klaproos 2 4233 JA 06-20135523

Voor het uitvoeren van de taken is het college van kerkrentmeesters afhankelijk van de inkomsten uit de collecten, gehouden tijdens de erediensten en de vrijwillige bijdragen die via de actie Kerkbalans binnen komen. Actuele en projectgerichte informatie, zoals ge­meen­tegebouw, rommelmarkt, kerk- en pastorieacties worden vermeld in 'De Zaaier' en in 'Rond de Toren'.  Het college van kerkrentmeesters dankt u voor uw steun en hoopt deze komend jaar weer te ontvangen.  De rekeningnummers van het college van kerkrentmeesters zijn:

  • Algemeen nummer: NL55 RABO 0321 7031 54
  • Actie Kerkbalans, vrijwillige bijdragen: NL90 RABO 0373 7198 41
  • Solidariteitsfonds: NL15 RABO 0373 7198 33

Ten name van CvK Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum

Actie Kerkbalans

Jaarlijks doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans plaatsvinden. In januari komt er een vrijwilliger van onze ge­meente bij u persoonlijk de enveloppe afgeven om deze een week later weer op te komen halen. De Actie Kerkbalans wordt zowel binnen onze gemeente als landelijk onder­steund met het nodige foldermateriaal. Naast het financiële gedeelte is het bij de Actie Kerkba­lans ook mogelijk dat u uw vragen, opmerkingen etc. aan de vrijwilligers doorgeeft. Zij kunnen die door middel van de daarvoor bestemde formulieren aan de predikant, kerkelijk werker en/of wijkouderling overhandigen. Indien u er prijs op stelt kunnen zij u daarover, indien mogelijk, antwoord geven.

Op het antwoordformulier kunt u aangeven of wij uw toezegging mogen incasseren of dat u uw bijdrage zelf overmaakt. Dit kan uiteraard ook in termijnen, waarbij incasso’s in de maanden maart tm december worden uitgevoerd.

Bij vragen kunt u mailen naar akb@hggop.nl of telefonisch contact opnemen met de penningmeester, 06 – 5587 2423. Zie voor meer informatie www.kerkbalans.nl.

ANBI-status

De landelijke kerk heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn uw giften aan onze plaatselijke gemeente (onder de geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar. Meer informatie treft u aan de website van de PKN. Onze gemeente, zowel de kerkrentmeesters als de diaconie, is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn dan ook op onze website opgenomen en vind u hier.

Solidariteitskas

De solidariteitskas is allereerst bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen, die in financiële problemen dreigen te raken. Daarnaast worden er acti­vi­teiten mee uitgevoerd, die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Denk bijvoorbeeld aan pasto­raal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven en binnenschip­pers. Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente worden opgebracht. De PKN vraagt dus om de plaatselijke gemeente te helpen aan de (verplichte) bijdrage aan de solidariteitskas te voldoen. Het gaat hierbij om een bijdrage van € 10,00. Van dit bedrag is € 5,00 bestemd voor de verplichte afdracht aan de landelijke solidariteitskas, om andere gemeenten te ondersteunen.

Begroting & Jaarrekening

Het college van Kerkrentmeesters stelt voor een nieuw kalanderjaar een begroting op. Dit zoveel mogelijk conform de richtlijnen die vanuit de PKN worden opgesteld. Ook wordt er een meerjarenbegroting opgesteld. Rondom het onderhoud van de gebouwen wordt er gewerkt met een meerjarenprognose waarbij voor een langere tijd het benodigde onderhoud voor de drie kerkelijke gebouwen in kaart is gebracht.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door middel van het opstellen van een jaarrekening.  De jaarrekening wordt beoordeeld door een controlecommissie die bestaat uit twee door de kerkenraad als deskundig aangemerkte (gemeente-)leden. Hiervan wordt verslag gemaakt.

De jaarrekening en de begroting liggen voor gemeenteleden altijd enige dagen ter inzage. Hierover wordt tijdig een bericht geplaatst in de gebruikelijke kanalen. Vervolgens worden zowel de jaarrekening als begroting besproken en goedgekeurd door de kerkenraad, waarna ze dienen te worden verstrekt aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

Vanuit het College van Kerkrentmeesters is de penningmeester het aanspreekpunt voor financiële aangelegenheden zoals betalingen.

 AdresPostcodeTel.nr.
Jan Klop Liesveld 7 3381 DB 06-55872434

Collectebonnen

Binnen onze gemeente is het gebruik van collectebonnen, ten behoeve van de kerkelijke collecten, een bekend begrip en zijn er veel gemeenteleden die van deze mogelijkheid gebruik maken. Collectebonnen vergroten het gebruiksgemak en zorgen voor duidelijkheid bij het aftrekbaar stellen van de collecte-uitgaven als giften voor de inkomstenbelasting. De bonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 30 stuks en voor de waarde van € 0,60, € 0,90, € 1,20, € 2,00 en € 2,70 per bon.

Bij het in ontvangst nemen van de collectebonnen wordt een formulier ingevuld waar naast een aantal NAW-gegevens het bedrag en bankrekeningnummer worden vermeld. Dit formulier gaat naar de penningmeester die zorg draagt voor automatische incasso. Naar verwachting zal dit – mits haalbaar – rond de 10e van de maand volgend op de maand van aanschaf zijn.

Daarnaast willen we de mogelijkheid om bij de collecten in de erediensten en de zendingsbusjes gebruik te maken van collectebonnen, onder uw aandacht brengen. Circa 50% van de collecteopbrengsten wordt momenteel voldaan met bonnen, het overige deel met ‘gewoon’ geld. Bij het gebruik van collectebonnen kan in veel gevallen een fiscale aftrekpost worden gecreëerd waardoor, als u overstapt van geld naar bonnen, eventueel meer kunt geven zonder dat het u per saldo meer kost. In economische termen gesproken een financiële win-win situatie. U zult begrijpen dat zowel het verminderen van muntgeld alsmede het verhogen van de collecteopbrengsten (zowel voor kerkelijke maar zeker ook voor diaconale en zendingsdoeleinden) voor de diaconie, de missionaire commissie en de kerkrentmeesters erg prettig is.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Fam. R. Stam Nassaustraat 26 3372 EE 612172
Fam. P. de Keizer Binnendamseweg 73a 3381 GB 617422
Fam. A. de Waard De Savornin Lohmanstraat 15 3371 VA 615018

DDe collectebonnen zijn ook verkrijgbaar via de webwinkel. Voor toezending wordt een bedrag van € 2,00 berekend. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannie de Waard, zij verzorgt de verzending. Een mail sturen naar kerkelijkadministrateur@hggop.nl kan uiteraard ook.

Verjaardagsfonds

In onze gemeente wordt in Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessen­dam, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Sliedrecht en Bleskensgraaf door een aantal enthousiaste mensen het Verjaardagsfonds verzorgd. De jarigen binnen de gemeente ontvangen een felicitatiekaart. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt ieder jaar een ander doel gesteund.

Contactpersoon

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Mevr. L.J. de Bruin-Rietveld Dr. Gravemeijerstraat 27 3381 LC 652439 / 06-30293238

Ledenadministratie en overschrijving

Ieder die betrokken is bij onze kerkelijke gemeente staat ingeschreven in de ledenadministratie. Deze ledenadministratie is belangrijk, omdat op grond daarvan bijvoorbeeld de wijken worden ingedeeld en pastorale werkzaamheden (zoals huisbezoeken) worden verricht. De ledenadministratie wordt dikwijls gebruikt om de gemeente op de hoogte te houden van de diverse andere activiteiten binnen onze gemeente (bijv. actie kerk-balans/solidariteitsfonds/verjaardagsfonds/uitnodigingen jeugdclubs etc.). Alles bij elkaar reden genoeg om aandacht te besteden aan die administratie. Vanuit de kerkenraad wordt die aandacht dan ook gegeven, maar verreweg het belangrijkste is wel, dat u zelf als eerste het contact met de kerk onderhoudt. Dit geldt in het bijzonder bij belangrijke familiegebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden. Indien zich in uw gezin dergelijke gebeurtenissen voordoen, houdt u dan ook de kerk op de hoogte. Op die manier blijft de ledenadministratie betrouwbaar en volledig. Neem contact op met de ledenadministrateur, indien u weet of het vermoeden heeft dat u niet (of niet juist) in de ledenadministratie staat geregistreerd. Uw registratie is dan snel te controleren en zo nodig te verbeteren.

Onze gemeente maakt gebruik van de landelijke ledenadministratie (LRP) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In deze ledenadministratie wordt onderscheid gemaakt tussen leden, voorkeursleden, blijkgevers van verbondenheid en meegeregistreerden. Leden zijn personen die dooplid (of belijdend lid) zijn van de PKN en wonen binnen de geografische grenzen van onze kerkelijke gemeente. Voorkeursleden zijn personen die dooplid (of belijdend lid) zijn van de PKN, wonen buiten de geografische grenzen van onze kerkelijke gemeente, maar zich officieel hebben laten overschrijven naar onze gemeente (vroegere perforatie). Blijkgevers van verbondenheid zijn personen die officieel zijn ingeschreven bij de kerkelijke gemeente van hun woonplaats (geografische gemeente) maar bij onze gemeente de diensten bijwonen. Meegeregistreerden zijn personen die geen kerkelijke band hebben, maar waarvan bijv. partner en kinderen bij onze kerkelijke gemeente staan ingeschreven. Personen kunnen als meegeregistreerden worden ingeschreven, om een volledig beeld te krijgen van het gehele gezin. Het verschil tussen blijkgevers van verbondenheid en voorkeursleden is dat voorkeursleden ook deel mogen nemen aan stemmingen en het ambt van ouderling of diaken mogen vervullen in de voorkeurgemeente. Verder kunnen belangrijke wijzigingen (geboorte, doop, belijdenis, etc.) in de gegevens van blijkgevers van verbondenheid niet door onze ledenadministrateur worden gedaan, zodat deze personen die wijzigingen zelf dienen door te geven aan de ledenadministrateur van hun geografische gemeente. Doordat blijkgevers van verbondenheid officieel ingeschreven blijven staan bij hun geografische gemeente, dienen zij er rekening mee te houden dat zij bij bepaalde acties (bijvoorbeeld actie kerkbalans) ook door die gemeente benaderd kunnen worden.

Met betrekking tot verhuizingen is er recentelijk een wijziging doorgevoerd. Een voorkeurslidmaatschap blijft voortaan gehandhaafd bij een verhuizing. Wil men na een verhuizing gaan behoren tot de geografische gemeente van de nieuwe woonplaats, dan zal men dus een overschrijving moeten aanvragen bij de nieuwe geografische gemeente. Neem voor officiële overschrijving naar onze kerkelijke gemeente contact op met de scriba.

NaamAdresPostcodeTel.nr.
   
Gert van Loon (scriba) Spindermolen 5 3371 RN 615816

Kerkgebouw

Ons historische kerkgebouw leent zich erg goed voor het geven van concerten en het in­zegenen van huwelijken. Het college van kerkrentmeesters ontvangt dan ook zeer regel­matig verzoeken of de kerk gebruikt mag worden voor één van de bovengenoemde acti­viteiten. Om dit in goede banen te leiden heeft de kerkenraad een aantal regels opgesteld.

Diensten en activiteiten die rechtstreeks onder ons gemeentewerk gerekend worden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het gebouw wordt voor dit werk dan ook gratis ter beschikking gesteld. Voorbeelden hiervan zijn: huwelijksinzegeningen waarbij één van de partners doop-, belijdend- of kerkelijk meelevend lid van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum is, en het huwelijk wordt ingezegend door de plaatselijke predikant. Tijdens de dienst is er tenminste één ouderling van dienst, een koster en een organist aanwezig. Er wordt bij voorkeur gecollecteerd voor het college van kerkrentmeesters (onkostenbestrijding, verwarming, koster en organist). Eventuele andere bestemmin­gen kunnen worden toegestaan. Het kan ook voorkomen dat er een andere predikant voorgaat in de dienst. Het verzoek voor deze dienst wordt behandeld door de kerkenraad.

Wanneer de dienst niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente valt, ontstaat er een situatie waarbij het kerkgebouw gehuurd wordt. Dan is er een koster aanwezig. Een eventuele andere organist kan worden toegestaan. In dit geval wordt er contact opgenomen door onze organist die een duidelijke instructie aan de (gast)­organist geeft. Dit om te voorkomen dat er (onnodige) schade optreedt aan het orgel. Aan het bruidspaar wordt een bijdrage van 200 euro ter bestrijding van de onkosten gevraagd. Verzoeken voor het huren van de kerk voor bijvoorbeeld het geven van concerten en het opnemen van cd's worden behandeld door de kerkenraad. Ook hiervoor wordt dezelfde bijdrage ter bestrijding van de onkosten gevraagd. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als het bijvoorbeeld een benefietconcert betreft. Dit ook ter beoordeling van de kerkenraad. Voor vragen kunt u mailen naar scriba@hggop.nl

Gemeentegebouw 'de Oude School'

'de Oude School' is een aantal jaar geleden prachtig gerenoveerd en uitgebreid. Een aanwinst voor Giessen-Oude­kerk. Parkeren vormt geen obstakel meer, aan de achterzijde van het gebouw is een parkeerplaats voor 75 auto’s. U kunt deze bereiken vanaf de Damseweg. Het gebouw is bedoeld om allerlei activiteiten vanuit de gemeente in te houden. Daarnaast is dit gebouw beschikbaar voor familieaangelegenheden, zoals recepties, ver­jaardagen of begrafenissen. Het telefoonnummer van 'de Oude School' is 0184 651407. Voor informatie, reserveringen en het reglement kunt u contact opnemen met:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Dhr en mevrouw De Bruin Dr. Gravemeijerstraat 27 3381 LC 652439 / 0651161337

'de Oude School' wordt iedere eerste woensdag van de maand schoongemaakt door vrijwilligers, meer informatie bij mevrouw R. Korevaar-de Haan, telefoonnummer 0184 612795. Een keer in de 10 weken wordt de Nok van de Oude School schoongemaakt en wel op een donderdagmiddag.Inlichtingen bij mevrouw W. den Toom-Romeijn, tel.nr.: 0184 652621.

Drukwerk

Het college van kerkrentmeesters is in het bezit van een kopieermachine en een copy­printer. De kopieermachine is voor kleine oplagen (tot ongeveer 20 stuks) en de copyprinter voor de grote oplagen zoals: liturgieën, 'Rond de Toren' en rondzendbrieven voor in onze gemeente. Ook alle liedbladen worden hiermee verzorgd. Voor elke activiteit ten dienste van de opbouw van onze gemeente kan hier gebruik van worden gemaakt. Ook is er een snijapparaat, een 23-rings perforator en een elektrisch nietapparaat aanwezig. Het is handig dat u, als u gebruik wilt maken van deze faciliteiten, even belt voor u langs rijdt. Dan staat u niet voor een gesloten deur. Als de oplage niet te groot is, kunt u er mees­tal wel op wachten zodat een tweede reis niet nodig is. Via e-mail komt er ook wel eens een bericht binnen. Ik wil u vragen om dan ook even telefonisch contact met mij op te nemen, bij een speciaal verzoek,  is dat het meest doeltreffend, omdat u dan eventueel iets kunt toelichten. Trouw liturgieën mogen natuurlijk altijd gebracht worden, u kunt zelf kleurpapier en aantal etc. be­spreken. Als het mogelijk is, graag een paar dagen de tijd geven voor een goede planning. Bij veel aanvragen kan dan het meest urgente eerst gedaan worden. U bent voor al uw kring-, club- en kerkdrukwerk hartelijk welkom bij:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Mary Korevaar Peursumseweg 101a 3381 KV

651551