Visual

Betrokkenen

College van kerkrentmeesters

De taak van het college van kerkrentmeesters is het beheren van alle materiële en stoffe­lijke aangelegenheden van de gemeente (behoudens die van diaconale aard). Hiertoe behoren het beheer van de kerkelijke gebouwen en de financiële middelen. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmees­ters. Het college wordt bijgestaan door de commissie van bijstand. Er wordt tweemaande­lijks vergaderd.

Penningmeester

Vanuit het College van Kerkrentmeesters is de penningmeester het aanspreekpunt voor financiële aangelegenheden zoals betalingen.

Contactpersoon    
Jan Klop (Penningmeester) jan.klop@hggop.nl 06-55872434

Kerkelijk administrateurs

Vanuit de commissie van bijstand zijn twee kerkelijk administrateurs actief.

Contactpersoon    
Alfred Molenaar alfred.molenaar@hggop.nl 0184-617214
Cees Ruis cees.ruis@hggop.nl 06-20135523

Activiteiten en initiatieven 

Archiveren

Het archiveren van zowel papieren stukken als digitale stukken.

Papieren stukken:

Contactpersoon    
Arjan Meerkerk (Kerkrentmeester) arjan.meerkerk@hggop.nl 0184-633461

Digitale stukken:

Contactpersoon    
Vacature (Ouderling-kerkrentmeester)

AVG

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Deze privacywet is ook van toepassing binnen onze kerkelijke gemeente, waarbij zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens verplicht is.

Contactpersoon    
Vacature (Ouderling-kerkrentmeester)

Begroting en jaarrekening

Het jaarlijks opstellen van de begroting van de kerkrentmeesters en de jaarrekening na het afsluiten van het boekhoudkundig jaar.

Contactpersoon    
Jan Klop (Penningmeester) jan.klop@hggop.nl 06-55872434
Henk Schoonderwoerd (Ouderling-kerkrentmeester) henk.schoonderwoerd@hggop.nl 0184-692824

Beheer financiën

Het beheer op de inkomsten en uitgaven van de financiële stromen.

Contactpersoon    
Henk Schoonderwoerd (Ouderling-kerkrentmeester) henk.schoonderwoerd@hggop.nl 0184-692824
Jan Klop (Penningmeester) jan.klop@hggop.nl 06-55872434

Beheer roerende en onroerende zaken

De kerk, Oude School en de pastorie vallen qua beheer onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters, waarbij het belangrijk is om goed onderhoud te voeren, materialen te vervangen en investeringen uit te voeren.

Contactpersoon    
Arjan Meerkerk (Kerkrentmeester) arjan.meerkerk@hggop.nl 0184-633461
Riens van Dijk (Ouderling-kerkrentmeester) riens.van.dijk@hggop.nl 06-33683832

Ons historische kerkgebouw leent zich erg goed voor het geven van concerten en het in­zegenen van huwelijken. Het college van kerkrentmeesters ontvangt dan ook zeer regel­matig verzoeken of de kerk gebruikt mag worden voor één van de bovengenoemde acti­viteiten. Om dit in goede banen te leiden heeft de kerkenraad een aantal regels opgesteld.

Contactpersoon    
Gert van Loon (scriba) scriba@hggop.nl  0184-615816

Kerkgebouw de Oude School is beschikbaar voor familieaangelegenheden, zoals recepties, ver­jaardagen of begrafenissen.

Contactpersonen    
Jas en Lenie de Bruin (beheerdersechtpaar) deoudeschool@hggop.nl 652439 / 06-51161337

Beheer verzekeringspolissen

Het beheer van de verzekeringspolissen die van toepassing zijn op het kerkelijk werk en de (on)roerende zaken.

Contactpersoon    
Riens van Dijk (Ouderling-kerkrentmeester) riens.van.dijk@hggop.nl 06-33683832

Geldwerving 

Inzet om voldoende financiële middelen te verkrijgen voor het kunnen realiseren van de activiteiten en financiële verplichtingen binnen onze gemeente. Jaarlijks terugkerende acties zijn de acties Kerkbalans en de Solidariteitskas.

Contactpersoon    
Henk Schoonderwoerd (Ouderling-kerkrentmeester) henk.schoonderwoerd@hggop.nl 0184-692824
Jan Klop (Penningmeester) jan.klop@hggop.nl 06-55872434

Voor de diverse collecten tijdens de eredienst kan gebruik gemaakt worden van collectebonnen. Digitaal bijdragen kan via de website, kerkapp of appostelapp.

Contactpersonen collectebonnen    
Alfred Molenaar (Kerkelijk Administrateur) alfred.molenaar@hggop.nl 0184-617214
Cees Ruis (Kerkelijk Administrateur) cees.ruis@hggop.nl 06-20135523
Jannie de Waard (Verzending collectebonnen) adewaard15@gmail.com 0184-615018

De landelijke kerk heeft de ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan onze plaatselijke gemeente (onder de geldende fiscale voorwaarden) aftrekbaar.

Het rekeningnummers van het college van kerkrentmeesters is:

NL55 RABO 0321 7031 54 ten name van CvK Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum

Ledenregistratie

Ieder lid van onze gemeente staat geregistreerd in het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse kerk)

Het actueel houden van deze registratie valt onder de verantwoordelijkheid van:

Contactpersoon    
Riens van Dijk (Ouderling-kerkrentmeester) riens.van.dijk@hggop.nl 06-33683832
Jan Klop (Penningmeester) jan.klop@hggop.nl 06-55872434

Verjaardagsfonds

In onze gemeente wordt in Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessen­dam, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Sliedrecht en Bleskensgraaf door een aantal enthousiaste mensen het Verjaardagsfonds verzorgd. De jarigen binnen de gemeente ontvangen een felicitatiekaart. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt ieder jaar een ander doel gesteund.

Contactpersoon    
Lenie de Bruin verjaardagsfonds@hggop.nl 0184-652439

Werkgeverschap

Het opstellen en onderhouden van arbeidsovereenkomsten met degene die in dienst van onze gemeente zijn gesteld.

Contactpersoon    
Riens van Dijk (Ouderling-kerkrentmeester) riens.van.dijk@hggop.nl 06-33683832