Visual

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten door welke oorzaak ook. Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren en bij de geëigende instanties te bepleiten daaraan iets te doen. Diaconaat raakt je.

De ontmoeting met een ander doet iets met je. Maakt een ander mens van je, leert je an­ders kijken naar de medemens. Dat is barmhartigheid. Gerechtigheid is daaraan onlosma­kelijk verbonden. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. Het college van diakenen wil hierin een belangrijke rol spelen.

College van diakenen

NaamFunctieAdresPostcodePlaats
A. Amersfoort PR Neptunusstraat 11 3371 TH 617570
Vacant Voorzitter      
A. de Rijke Secretaris Binnendams 66 3373 AE 06-54258535
H. de Ruiter Jeugddiaken Gieser Wildeman 8 3371 NG 630284
L.D.L.A. Visser Penningmeester Dr. Gravenmeijerstraat 68 3381 LD 06-39672917

De diakenen proberen de noden in de gemeente en de samenleving te onderkennen. Het college van diakenen zal op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen. De hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking. Om iets te laten zien van Gods toe­komst. U kunt het werk van het college van diakenen steunen door uw gebed maar ook daadwerkelijk door uw financiële steun. Ter informatie vermelden we het banknummer: NL12RABO0321702182.

De diakenen zijn, evenals de wijkouderlingen, gekoppeld aan bepaalde wijken

WijkDiaken
Wijk 1+2 L. Visser
Wijk 3+4 A. de Rijke
Wijk 5+6 H. de Ruiter
Wijk 7+8 A. Amersfoort
Wijk 9+10 Vacant

Diaconale hulpdienst

Het kan u en mij zomaar overkomen, je hebt tijdelijke hulp nodig van anderen omdat we het zelf (of het gezin) niet meer redden. Bijvoorbeeld vanwege een ongeluk, ziekte, ziekenhuisopname, revalidatie, gezinssituatie, moeizame zwangerschap, ouderdom of beperking/handicap. Wat is het dan geweldig als je bij familie, vrienden of professionele hulpverleners kunt aankloppen voor hulp. Maar… misschien heeft u niet zoveel mensen om u heen waar u direct kunt aankloppen voor hulp. Of u heeft tijdelijk meer hulp nodig dan de hulp die wordt aangeboden door familie, vrienden en hulpverleners. De diaconale hulpdienst is dan een praktische oplossing!

En­ke­le voorbeelden van praktische hulp: boodschappen doen, licht huishoudelijke hulp, oppassen, wandelen, invullen van formulieren, eten koken, kleine klusjes of vervoer. 

Lees hier de folder van de diaconale hulpdienst van de gezamenlijke gemeenten in Giessenlanden.

Voor het aanmelden van een hulpvraag kunt u via onderstaande link het formulier invullen of contact opnemen met de diaconie.

Graag komen we ook in contact met mensen die tijdelijke hulp willen bieden, hieronder vind u een link naar het formulier waar u kunt invullen waarmee u zou kunnen en willen helpen.

Aanmelden hulpvraag

Aanmelden hulpdienst

DH

Gemeente in bloei

Deel je eten en het zal beter smaken
Deel je blijdschap en ze zal groter worden
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden
Deel je liefde en je zult liefde krijgen
Deel je leven en je zult mens worden

Als commissie organiseren we jaarlijks een themadienst rondom kinderen en volwassenen met een beperking. Waar mogelijk proberen we tot een hand en een voet te zijn in de omgeving van een kind of een oudere met een handicap. Zo is een aantal gemeenteleden actief als vrijwilliger. Te denken valt aan activiteiten als zwemmen, knutselen, oppas of begeleiding naar een club of vereniging. Heeft u een hulpvraag of wilt u/jij zelf iets betekenen voor een ander, dan kunt u voor verdere inlichtingen contact opnemen met:

Trea Donker, tel. 613576 kees.trea@hetnet.nl
Carolien Bor, 614370, j.bor101271@gmail.com
Esther van Houwelingen, 0616094505, jufessie@hotmail.com

Herman de Ruiter is vanuit de kerkenraad de contactpersoon voor deze commissie. Vanzelfsprekend kunt u ook hem benaderen met vragen en/of opmerkingen. Herman de Ruiter, 630284, herman.de.ruiter@hggop.nl

Diaconaal jaarproject

Het jaarproject voor het seizoen 2019-2020 is bestemd voor de werkplaatsinrichting van Jan-Willem en Melissa.

U kunt hierover meer info verkrijgen via de Thuisfront Commissie van Jan-Willem.