Visual

Kerkapp

Sinds 2021 hebben we een eigen HGGOP App. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android. Via deze app blijft u zo actueel mogelijk op de hoogte van de laatste berichten. De app is bedoeld om op een moderne en toegankelijke wijze contact te houden met elkaar en voldoet aan de 'privacy-wetgeving' waarbij de gegevens binnen een besloten omgeving staan. Iedereen die de app gebruikt dient eerst toegang te vragen, zodat dit optimaal geborgd wordt. Eenmaal lid, kunt u zich bij vele groepen aansluiten, zoals uw wijkkring, weekbrief en meer. Via 'onderweg' blijft u op de hoogte van informele weetjes die gemeenteleden onderling kunnen delen en de verbondenheid versterken. De app heeft steeds meer toepassingen rondom activiteiten, kerkdiensten, collecte en meer. Download de app en doe mee. Voor vragen kunt u terecht bij: Riens van Dijk: riens.van.dijk@hggop.nl, Marian Slagboom: marian.slagboom@hggop.nl, Rike Dankers: rike.dankers@hggop.nl, Marius Hakkesteegt: marius.hakkesteegt@hggop.nl en binnenkort bij onze beheerder: Jasmijn vd Priem! 

Website

De website van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum bevat veel actuele informatie over de gemeente. U kunt er live of achteraf een kerkdienst beluisteren en bekijken en de liederenbladen downloaden. Ook de weekbrief verschijnt wekelijks op de website. Verder staan er ook foto's van diverse activiteiten van de gemeente op. Berichten voor en betreffende de website kunnen gestuurd worden aan: webbeheerder@hggop.nl.

Om niet te vergeten

Iedere maand komt het blad "Om Niet Te Vergeten" uit. In dit blad worden gemeenteleden vermeld die in het ziekenhuis liggen, die bezig zijn met een kuur, thuis worden verpleegd of in een verzorgingshuis wonen. Het gaat om gemeenteleden die vanwege hun ziekte of zorgen niet meer zo frequent aanwezig kunnen zijn in de gemeente. We willen hen niet vergeten en graag bij elkaar onder de aandacht brengen. Via dit blad willen we ook meeleven met gemeenteleden die in het buitenland verblijven of gemeenteleden die verstandelijk- of lichamelijk beperkt zijn. Daarnaast vermelden we de verjaardagen van de gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn. Als gemeente willen we ook meeleven met de vervolgde kerk. Iedere 2 maanden plaatsen we een stukje over de vervolgde kerk in Om Niet Te Vergeten. Achterin de kerk ligt dan een kaart met een inlegvel. Op dat inlegveld kunt u uw naam schijven als blijk van meeleven. Die kaart wordt dan verstuurd naar de persoon genoemd in Om Niet Te Vergeten. Doet u mee?

De pastorale informatie wordt aangeleverd door de pastoraal werker en de kerkelijk werker, de eindredactie ligt bij de scriba. Ook iets te delen voor Om Niet Te Vergeten? Neem contact op met:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
J.L. den Toom

Oudkerkseweg 12b

3381 KR 0184-652607
Mirjam Markesteijn - van den Tol Rivierdijk 494 3372 BX 06-45576372

Redactie

NaamAdresPostcodeTelefoon
Scriba      

De Zaaier

'De Zaaier' is een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten in de Alblasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden. Algemene informatie over de kerkbode, abonnement en advertenties vindt u hier: www.kerkbode-dezaaier.nl

Redactie berichten Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum

dezaaier@hggop.nl

Berichten uiterlijk dinsdagavond aanleveren voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave.

Algemene persberichten

ds. H. Klink
Dorpsweg 11
4223 NA Hoornaar
0183 581321
hklink@solcon.nl

(Familie) advertenties

De Groot Drukkerij bv (o.v.v. de Zaaier)
Postbus 1
2977 ZG  Goudriaan
0183 583333
zaaier@grootsgedrukt.nlgrootsgedrukt.nl

Administratie

Mevrouw G.C. de Lange - den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE  Hei en Boeicop
0345 642040
info@kerkbode-dezaaier.nl

Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen e.d. tenminste zes weken van tevoren doorgeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl. Het abonnementsgeld bedraagt € 29,50 per jaar. Postabonnees betalen € 34,50 per jaar. Het digitale abonnement kost € 18,50 per jaar. Rekeningnummer van de kerkbode is: NL25RABO0358464269.

Internet: www.kerkbode-dezaaier.nl

Rond de Toren

Het kwartaalblad 'Rond de Toren' verschijnt in een oplage van 750 stuks en wordt bezorgd bij alle leden van onze gemeente. Dit blad is ontstaan om de betrokkenheid binnen de gemeente te vergroten en iedereen op de hoogte te houden van wat er zoal rond de toren van Giessen-Oudekerk gebeurt. 'Rond de Toren' verschijnt elke 3 maanden, meestal in de derde week van maart, juni, september en december.

Redactie

Wij nodigen een ieder uit (dus schroom niet!) om ook eens een stukje in te leveren. Profes­sionele schrijvers zijn wij geen van allen, dus iedereen die verslag wil doen van een activi­teit binnen de gemeente of iets bijzonders onder de aandacht wil brengen, wordt hierbij uitgenodigd. Stukjes, eventueel aangevuld met foto’s of illustraties, kunnen worden inge­leverd bij:

Wineke van der Priem
Binnendams 31
3373 AB Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184-614030
redactie.ronddetoren@hggop.nl

Het liefst ontvangt de redactie de kopij per e-mail, zodat dit makkelijk verwerkt kan worden. Lukt dit niet, dan verwerkt de redactie een handgeschreven of getypt stuk tekst graag om het te kunnen plaatsen. U kunt ook kerkelijke activiteiten aankondigen door middel van een stukje in het blad. Let er wel op dat de inleverdatum van uw stukje ruim een maand voor de uiteindelijke datum van verschijnen valt, dus dat de desbetreffende activiteit niet al plaats gevonden heeft in de periode voordat het blad verschijnt. Als u belangstelling heeft om eens de overdenking te schrijven, dan kunt u dit mailen of opsturen/bezorgen bij Wineke van der Priem. Wij vinden het erg leuk als dit gedaan wordt door iemand uit de gemeente. Leuke wist-u-datjes of ‘kronkeltjes’ zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom.

Rond de Toren wordt gemaakt door:
Wineke van der Priem, Nico en Truus van den Berg, Ria von Hout, Annemarie van der Minkelis, Gerard Stolk.

Advertenties

Voor het plaatsen van een advertentie voor uw bedrijf op de omslag van 'Rond de Toren', kunt u zich wenden tot:
Nico van den Berg

Gemeentegids

Voorheen werd ieder jaar een papieren gemeentegids uitgegeven. Met de toegenomen digitale communicatiemiddelen is besloten hiermee te stoppen. Door middel van de weekbrief, website en kerkapp kan er immers veel actueler gecommuniceerd worden over het reilen en zeilen in de gemeente.

Op www.hggop.nl/de-gemeente vindt u alle informatie die voorheen in de gemeentegids stond. Deze informatie wordt jaarlijks bij de start van een nieuw kerkseizoen herzien. Wie deze informatie toch graag op papier heeft kan een uitdraai van de website aanvragen via gemeentegids@hggop.nl of 06-23808403.

Weekbrief

Wekelijks verschijnt een weekbrief. Deze wordt uitgereikt bij binnenkomst in de kerk. De weekbrief bevat gegevens betreffende de kerkdiensten, collecte en de activiteiten en actuele berichten die betrekking hebben op de komende week. Om berichten in de weekbrief te plaatsen: mail dan naar weekbrief@hggop.nl  (voor donderdagmiddag 17.00 uur).

Ook is het mogelijk de weekbrief iedere week automatisch in je mailbox te ontvangen. Het enige wat je hoeft te doen is je e-mailadres op te geven en je ontvangt iedere week een mail met daarin de link naar de meest recente weekbrief.

Redactie

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Aleida Oskam

Blassekijnstraat 15

2971 AA Bleskensgraaf 06-23868276
Henriëtte Brand - - -