Visual

Pastoraat algemeen

Omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente. In de Bijbel wordt telkens de opdracht aan álle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Dat is ons uitgangspunt bij de organisatie van het pastoraat. Juist in bijv. kringen is er plaats voor een onderlinge vertrouwensband, de gelegenheid om dingen met elkaar te delen, elkaar van hart tot hart te spreken en met en voor elkaar te bidden. Hiernaast kunnen er zich situaties en momenten voordoen waarop u/jij extra geestelijke ondersteuning en herderlijke zorg nodig heeft. Binnen onze gemeente kunt u/jij hiervoor bij de volgende personen terecht:

1. Wijkouderling
Ieder gemeentelid of ieder gezin is toebedeeld aan een wijk. In deze wijk wordt u/jij minimaal 1x per 2 jaar bezocht door een wijkouderling. De wijkouderling coördineert een wijkteam dat bestaat uit een wijkdiaken, 2 HVD dames en evt. een bezoekbroeder/zuster. Heeft u vragen, behoefte aan een gesprek of pastorale zorg?
Kijk welke ouderling bij uw wijk hoort en neem contact met hem op.

Contactpersoon  
Wijkouderling van uw wijk  (zie hoofdstuk Kerkenraad en wijkindeling)

2. Kerkelijk werker Pastoraat en evt. predikant
Mocht er behoefte zijn aan intensief pastoraat, is er sprake van crisis, gezins/relatieproblematiek, behoefte aan begeleiding bij ziekte, sterven en/of psychische problematiek, dan kan de wijkouderling u doorverwijzen naar de Kerkelijk Werker Pastoraat of de evt. predikant.
Natuurlijk kunt u/jij ook zelf contact opnemen met de kerkelijk werker pastoraat c.q. predikant.

Contactpersoon    
J.L. den Toom (Kerkelijk  werker Pastoraat) jan.den.toom@hggop.nl 0184-652607

3. De pastorale werkgroep
De pastorale werkgroep bestaat momenteel uit 7 gemeenteleden die toegerust zijn/worden om specifieke doelgroepen te bedienen in het pastoraat en óók een geheimhoudingseed hebben afgelegd. Zo zijn er twee personen actief in het structurele (langdurige) pastoraat, twee gemeenteleden specifiek aangesteld voor het pastoraat onder (jonge)mannen, twee leden die zich in gaan zetten voor het jeugdpastoraat en een persoon welke alle mantelzorgers binnen de gemeente in bloei op pastoraal gebied ondersteunt. De Kerkelijk werker pastoraat kan u/jou naar een lid van deze werkgroep verwijzen. Mocht u/jij behoefte hebben aan een gesprek met een lid van deze werkgroep, mag u/jij natuurlijk ook zelf contact leggen met deze persoon. Hieronder volgen de namen en specifieke taak die deze leden hebben binnen het pastoraat:

Taak Contactpersoon    
Structureel pastoraat Corrie den Toom  
Structureel pastoraat Jose van Dam  
Jeugdpastoraat Conny van Wijngaarden
Mannen- en jeugdpastoraat Geert van Wijngaarden
Mannenpastoraat Henk Bakker  
Pastoraat onder mantelzorgers GIB Ina Dankers  
Coördinator PW / algemeen en crisispastoraat Jan den Toom jan.den.toom@hggop.nl 0184-652607

De algemene pastorale zorg in onze gemeente, ziet er momenteel als volgt uit:

pastoraat

Ouderenpastoraat

De kerkelijk werker (ouderen) bezoekt samen met de ouderlingen ouderenwerk regelmatig de gemeenteleden vanaf 78 jaar.

Daarnaast zijn de kerkelijk werker (ouderen) en de ouderenouderlingen betrokken bij het frequenter bezoeken van de gemeenteleden die verblijven in een zorginstelling, weduwe en weduwnaars, rondom de laatste fase van het leven en aandacht na het overlijden van een partner. De ouderenouderlingen kunnen ook een specifieke ouderenbezoeker inschakelen op momenten dat een stukje ontlasting in het bezoekwerk gewenst is.

Contactpersoon    
Jan den Toom (Kerkelijk werker (ouderen)) jan.den.toom@hggop.nl 0184-652607
Leen van Wijngaarden (Ouderling ouderenwerk wijk 1 t/m/ 5) leen.van.wijngaarden@hggop.nl
06-25218978
Wim Blom (Ouderling ouderenwerk wijk 6 t/m/ 10) wim.blom@hggop.nl 06-57057482