Visual

Catechisaties

Catechisatie betekent leren geloven. Leren begint heel jong en dat stopt niet meer. Dat geldt ook voor het leren geloven. Catechese is een wat oudere en moeilijke term voor een verlangen dat vandaag nog springlevend is. We willen kinderen, tieners en jongeren leren wat geloven betekent. Ouders beloven dat bij het doopvont en sinds kort belooft de gemeente dat ook. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om te leren geloven.

Basiscatechese On Track

In groep 7 en 8 starten we met het geven van basiscatechese in de oudste groep van de zondagsschool. Dus iedere 14 dagen tijdens de tweede morgendienst. De basiscatechese is vooral gericht om Bijbel kennis te vergroten. We merken in de Follow Me catechese dat basiskennis van de Bijbel ontbreekt. Als we een stukje uit de Romeinenbrief lezen dan is het wel handig dat een catechisant weet dat deze brief in het Nieuwe Testament staat. Als het gaat over Nehemia dan is het wel goed dat een catechisant weet dat het gaat over de periode kort na de ballingschap. Bij veel catechisanten ontbreekt deze kennis. Dat willen we opvangen met het geven van Basiscatechese. De HGJB heeft een methode voor Basiscatechese ontwikkeld: On Track. Deze methode volgt de lijn van de Bijbel en legt duidelijke verbindingen naar het leven van kinderen/tieners. Daarnaast wordt iedere les een relatie gezocht met het gezin d.m.v. kleine opdrachten. Na de zomer beginnen we met het behandelen van het Oude Testament. Volgend seizoen is het Nieuwe Testament weer aan de beurt. De kinderen krijgen dit seizoen een poster mee naar huis met de lijn van het OT. Op deze poster kunnen de huiswerkopdrachten en Bijbelteksten geplakt worden. Geeft u samen met de kinderen deze poster een centrale plek?

Download hier de opdrachten die de kinderen gekregen hebben.

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Jolanda de Krijger Damstraat 10 3371 AD 670845

Follow Me catechese

"Volg Mij" zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen, zijn volgelingen. Dat is ten diepste het verlangen dat we willen voorhouden aan de tieners in de Follow Me mentorcatechese, volg Hem! Het eerste deel van de avond bestaat uit een centrale bijeenkomst met alle tieners van 12-15 jaar. We zingen, bidden, lezen, luisteren en geven met elkaar. Iedere week staat er een thema centraal waaronder: Volg Mij, Ver weggeraakt, God laat zich kennen, Lijden om Christus' wil, enz. Het tweede deel van de avond gaat de groep (op leeftijd) uit elkaar voor bespreking en verwerking van de lesstof in mentorgroepen. Deze groepjes worden geleid door een mentor. Iedere groep heeft een eigen mentor. De bedoeling is dat de mentor een aantal jaren meeloopt met zo'n groep. Naast dat de mentor inhoudelijk bezig is met de thema's is er ook ruimte en aandacht voor de tiener zelf. In de Follow Me catechese proberen we naast het “hoofd” ook aandacht te geven aan “Hart” en “Handen”.

Follow Me mentorcatechese wordt gehouden op donderdagavond, van 19:00 uur tot 20:00 uur in de Oude school. Dit seizoen starten we op donderdag 27 september 2018.

Komend seizoen staan de volgende mentoren klaar om aan de slag te gaan: Mirjam Markesteyn, Sebastiaan Muilwijk, Harriët van Schoonhoven, Aart den Breejen en Ronny van Renswoude.

Follow Me Next 16+

In verband met het vertrek van dominee Lammers zal er niet gestart worden met een 16+ catechese groep dit seizoen. Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom bij de 16+ club op zondagavond (eerste zondag van de maand) en/of bij de GroeiMomenten op de woensdagavond. Voor meer info zie het hoofdstuk Jeugdwerk.

Follow Me Next 18+

Voor de bestaande catechesegroep wordt nog naar invulling gezocht voor het komende seizoen.

Belijdeniscatechisatie

Nu we als gemeente geen predikant en kerkelijke werker hebben, willen we toch een oproep doen voor het volgen van de belijdeniscatechisatie. We zijn dankbaar dat onze buurgemeente Giessenburg ons de mogelijkheid daartoe geeft. U en jij zijn dan ook van harte welkom op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in de Rank in Giessenburg. U/ Jij kunt je van tevoren aanmelden bij scriba@hggop.nl of aanmelden op de avond zelf.

Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze catechese wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven over de Bijbel en het geloof aan mensen met een verstandelijke beperking. Zowel jongeren als ouderen zijn hier van harte welkom. Deze catechese vorm is toegankelijk voor mensen uit de kerken in en om Giessenburg. De catechese wordt op donderdag om de 14 dagen gehouden op de zolder van het Matthijs Marijke huis. Het adres is Sluis 1 te Giessenburg. We starten half oktober. De leiding bestaat uit Els Vlot en Marijke Harrewijn. Zij zoeken nog een derde persoon om het team te versterken. Voor inlichtingen kunt u bellen met:

Els Vlot                             654312

Jaarkalender

Vanuit de VTI commissie wordt er jaarlijks een jaarkalender opgesteld. In deze jaarkalender nemen we alle activiteiten op die voor een groot deel van de gemeente bedoeld zijn, zoals de stille week, de week van gebed, toerustingactiviteiten enz. Activiteiten die speciaal voor een doelgroep zijn (clubs en Bijbelkringen bijvoorbeeld) worden niet vermeld in de jaarkalender. De bedoeling van deze jaarkalender is om te voorkomen dat er teveel activiteiten in één periode worden georganiseerd. Dit gaat snel ten koste van het aantal deelnemers. We vragen dan ook van de Bijbelkringen, wijkkringen, gebedskringen, FlyLeaf en allerlei andere groepen om rekening te houden met deze jaarkalender bij het plannen van activiteiten. Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat er bijvoorbeeld in de week van gebed of tijdens de stille week geen andere activiteiten plaats vinden. Dat zal nooit helemaal te voorkomen zijn, maar we kunnen het proberen. U vindt de jaarkalender in de hal van de Oude School, onder de toren, in de gemeentegids, periodiek in Rond de Toren en uiteraard op de website. Voor vragen over de jaarkalender kunt u terecht bij: Saskia Ritmeester 0184-631490 (lokaal103@hotmail.com).

We hopen dit kerkseizoen te investeren in een betere informatie stroom door het opstellen van 2x een halfjaar agenda. De vormgeving ervan wordt nog hard aan gewerkt. Doel van deze agenda’s is: Gemeenteleden beter inzicht geven in de activiteiten die aangeboden worden.

Werkgroep Relatie en Gezin

De werkgroep Relatie en Gezin richt zich op jonge stellen die plannen hebben om te gaan trouwen, huwelijkstoerusting en Geloofsopvoeding. God heeft mensen in relatie tot elkaar geschapen. Mensen kunnen alleen blijven, maar velen voelen de behoefte om samen door het leven te gaan. Wat zou het mooi zijn als jonge stellen ervoor kiezen om in hun huwelijk zich samen toe te wijden aan God. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend maar dat is het niet. In een relatie kunnen kinderen geboren worden. Het opvoeden van kinderen kost veel energie naast het drukke bestaan in deze tijd. Opvoeding en geloofsopvoeding gaan hand in hand. Vanuit de werkgroep willen we ouders ondersteunen bij hun taak als (geloofs)opvoeders. Op deze manier willen we bouwen aan sterke relaties en gezinnen waar kinderen veilig kunnen opgroeien rondom het geloof.

  • Doopkringen (inmiddels 5 goed bezette doopkringen) In oktober 2018 start weer een nieuwe doopkring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronny van Renswoude 06-19460035..
  • Gemeentebrede aandacht voor geloofsopvoeding (0 t/m 23 jaar) - dit kunnen kringen zijn, thema avonden maar ook artikelen of materialen die thuis te gebruiken zijn. Zo wordt er 17 oktober een thema-avond met Henk van Dam georganiseerd. Thema: Sexualiteit.

Marriage Course

Gedurende zes aaneengesloten seizoenen hebben we in Giessen-Oudekerk de Marriage Course georganiseerd. Meer dan zeventig echtparen hebben deze jaren meegedaan aan deze huwelijkscursus. Velen van hen hebben aangegeven veel aan de cursus te hebben gehad. Na zes jaar hebben we besloten een sabbatsjaar in te lassen. Geen Marriage Course dit seizoen. Wel willen we een terugkomavond organiseren om de belangrijkste principes nog eens voor het voetlicht te halen en met elkaar te delen wat de cursus voor je betekend heeft. De datum van deze terugkomavond moet nog gekozen worden maar uiteraard krijgen alle deelnemers persoonlijk een uitnodiging voor deze bijzondere avond. We zien er naar uit jullie weer te ontmoeten.

Contact?

Voor vragen kun je terecht bij de cursusleiders:

  • Jan en Corrie den Toom tel. 0184-652607
  • Geert en Connie van Wijngaarden, 0184-617545

Het e-mailadres is marriage.course@hggop.nl.

Doopkringen - "Een verlangen naar meer"

Een doopkring bestaat uit een aantal echtparen die hun kind rond dezelfde periode recent ten doop hebben gehouden. Een doopkring komt per jaar 4x als kring bij elkaar. Twee keer voor de kerst en twee keer na het nieuwe jaar.  In een doopkring wordt gewerkt met het materiaal "Een verlangen naar meer". Dit materiaal bestaat uit brieven van een moeder aan de deelnemers van de doopkring (doopouders). De deelnemers krijgen per bijeenkomst een brief thuis gestuurd. Samen kunnen zij die brief lezen en beantwoorden. De antwoorden worden in de doopkring besproken. Zo horen en leren we van elkaar en proberen we elkaar tools aan te reiken voor ons eigen geloofsleven en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. De brieven gaan over de volgende onderwerpen: Openheid - Wat is bidden?, Bijbelverhalen, Een thuis en/of kinderdagverblijf, Waar is Opa nu?, Conflicten en vergeving, Geloofsbeleving als partners, Dit kind is anders, enz. Jaarlijks wordt er een thema avond georganiseerd samen met Henk van Dam, over een thema rondom geloofsopvoeding. Deze avond staat open voor heel de gemeente. Een doopkring loopt 4 jaar. Dit seizoen gaan de eerste 2 doopkringen afronden. Met ouders en kinderen samen zullen we dan stil staan bij de doop. In oktober/november zullen we starten met een nieuwe doopkring. Alle doopouders die recent hun kinderen hebben laten dopen krijgen daarvoor een uitnodiging. Geen uitnodiging gehad en je zou graag willen meedoen? Dat kan altijd. Neem dan even contact op met Ronny van Renswoude (06-19460035).

Thema avond geloofsopvoeding

Dit jaar hebben we Henk van Dam gevraagd om een avond met ons na te denken over het thema “Seksualiteit”. Dit thema is niet leeftijdgebonden. Dit kan al vroeg in de ontwikkeling van een kind een rol spelen en de rol van de ouders stopt pas als kinderen zelfstandig hun weg gaan. Het belooft een boeiende avond te worden.

Woensdagavond 17 oktober 2018, om 20:00u in de Oude School.

K4 activiteiten

 

K4 zijn de vier kerken in Giessenburg die gezamenlijk een programma aanbieden (Rafaël Giessenlanden, Hervormde gemeente Giessen-Nieuwkerk, Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum en de Gereformeerde kerk Giessenburg). Voorlopige kalender voor gezamenlijke initiatieven:

 MaandOnderwerpGemeente

K4

2018/2019

Kampvuuravonden (KVA) (4 avonden met sprekers)

Allen

K4

okt-nov 2018

jan-feb 2019

Rondreis door de bijbel(verdieping) Heilige Geest OT-NT

Rondreis door de bijbel(verdieping) Personen OT

Allen

K4

2019

Cursus over het gebed

Allen

Rondreis door de Bijbel - Verdieping

Een aantal jaar geleden is gestart met een verdiepingscursus op de eerder gehouden cursus “Rondreis door de Bijbel. Gezien het succes worden er dit jaar twee cursus sessies rondreis door de bijbel georganiseerd. Metta Wierenga (inmiddels bekend voor sommige van ons) heeft aangegeven om de cursusavonden te verzorgen.

  • De eerste rondreis wordt gehouden op donderdagavonden: 18/10 – 15/11 en 29/11. Thema: De Heilige Geest in het oude en nieuwe testament.
  • De tweede rondreis wordt gehouden op donderdagavonden: 24/1 – 7/2 en 21/2

Thema: Oudtestamentische personen: Job, Jona en Prediker

Door één Bijbelboek te behandelen in drie avonden hopen we een "spade dieper" in te gaan op dit bijbelboek. Aanvullende informatie hopen we te verstrekken in de halfjaar agenda.

Cursus en toerusting

De VTI commissie hoopt binnenkort een overzicht van cursusaanbod op te stellen voor de gemeente. Voordat overgegaan wordt tot opstellen wordt eerst gekeken hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Doel is dat iedereen weet wat voor cursussen er zijn om geloofsgroei te stimuleren onder gemeenteleden. Verder is het van belang dat regelmatig nieuwe kringen starten. Hier zijn kringleiders voor nodig. Mogelijk door een cursus of training kun je erachter komen of je geschikt bent om een kring te leiden.

Gemeenteweekend

Dit seizoen wordt er weer een gemeenteweekend georganiseerd van 17 t/m 19 mei 2019. We gaan naar De Hoof groepsaccomodaties te Someren. We zullen tijdens het startweekend in september het gemeenteweekend nog extra onder uw aandacht brengen. Opgeven kan nog steeds, maar let op, vol is vol!

Zou je mee willen of mee willen organiseren dan kunt u zich melden bij Gerrit Romeijn. (gerrit.romeijn@hggop.nl).

Commissie VTI

De commissie Vorming, Toerusting en Inschakeling (VTI) is opgericht ter ondersteuning van de ouderling voor Vorming, Toerusting en Inschakeling. De commissie houdt zich bezig met het aanbod en de organisatie van toerustende activiteiten in de gemeente (zie hier­boven). Daarnaast is het de taak van de commissie om zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen in een taak die past bij hun gaven en talenten. De commissie VTI wordt ondersteund door kerkelijk werker Ronny van Renswoude en bestaat momenteel uit de volgende personen:

NaamAdresPostcodeTel.nr.
Saskia Ritmeester

Sluisweg 39

lokaal103@hotmail.com

0184-631490

Gerrit Romeijn (vz)

Oranjestraat 48

gerrit.romeijn@hggop.nl

06-11290469

Annette van Dijk

Buitendams 101

avandijkb@gmail.com

06-23035078

Andrea Huisman

Pauwtjesmolen 8

andreakorevaar@hotmail.com

0619520846