Visual

Missionaire commissie

In onze gemeente is een Missionaire Commissie (MC) actief. Mis­sionair wil zeggen, dat er sprake is van een missie (namelijk de zendingsopdracht) en dat je je gezonden weet (namelijk om de liefde van God bekend te maken, dichtbij en ver weg). Die missie vinden we in de bijbel terug. O.a. in Handelingen 1 vers 8 waar Jezus tot zijn discipelen zegt: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvan­gen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Wij zijn als MC actief om:

 • evangelisatie en zending onder de aandacht te brengen van de gemeente
 • de gemeenteleden te stimuleren om getuige van Christus te zijn en betrokken te zijn bij de vervulling van de zendingsopdracht 

Naast de verderop genoemde activiteiten organiseert de MC (eventueel samen met andere commissies) de volgende activiteiten:

 • het afleggen van bezoeken aan randkerkelijke leden bij wie geen huisbezoek mogelijk is
 • het organiseren van de jaarlijkse kerstnachtdienst (met de predikant)
 • het organiseren van de 2-jaarlijkse tentdienst in september (met de Oranjevereniging)
 • het participeren in DABAR-werk (evangelisatie op camping De Put in Ottoland)
 • het verspreiden van evangeliserende lectuur, zoals de Kerst4ing, de Echo en de vakan­tiebijbelgidsen
 • het begeleiden van en aanspreekpunt zijn voor potentiële zendelingen
 • het participeren in de thuisfrontcommissies die onze uitgezonden zendelingen onder­steunen in de breedste zin des woords
 • het verzenden van Bijbelpakketten van Friedenstimme (november)
 • het organiseren van gemeente avonden over thema’s die raakvlak hebben met zending of evangelisatie
 • het organiseren van de “nacht van gebed” voor vervolgde christenen
 • het werven van fondsen voor missionair werk door:
  -     de zendingsbusjes in de kerk (gelijkelijk verdeeld over evangelisatie- en zendings­werk in binnen- en buitenland)
  -     collecteren voor zendingswerk
  -     het ophalen van oud papier
 • het werven van fondsen voor uitgezonden zendelingen door:
  -     een vaste vrijwillige bijdrage voor ‘zendend gemeente zijn / ondersteuning zen­de­lingen’ (mei / juni)

De MC bestaat uit 5 personen en wordt in de kerkenraad vertegenwoordigd door de ouder­ling voor missionaire zaken. Momenteel is dit Ad Muilwijk. We vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden. Momenteel bestaat de MC uit de volgende personen:

 

  PostcodeTelefoon
Jeannette de Groot Neerpolderseweg 73 3381 JR 617626
Pieter Meerkerk Wibautstraat 2 3371 VP  
Janneke Prins Nieuweweg 54 3371 CP 611982
Emma Kraaijeveld Binnendamseweg 22 3381 GC 654979

Evangelisatie- en zendingswerkers opgelet!
Mocht u een periode naar het buitenland gaan voor evangelisatie- en/of zendingswerk, dan kunt u bij de MC een kleine vergoeding/bijdrage aanvragen. U kunt enige tijd van te voren contact opnemen met Ad Muilwijk tel.nr. 618479.

Uitgezonden gemeenteleden / thuisfrontcommissies / zendende gemeente

Een thuisfrontcommissie (TFC) behartigt de belangen van een uitgezonden zendingswer­ker in het land waar de zendingswerker zijn thuishaven heeft. Een TFC is de verbinding tussen onze gemeente en de zendingswerker. De volgende TFC is in onze gemeente actief.

Jan-Willem Petersen naar het Midden-Oosten, met als thuisfrontcommissieleden:

 • Jan Leo den Toom
 • Peter en Saskia van Tienhoven
 • Johanneke en Martin Mauritz
 • Ad Muilwijk

Ook Aleida Oskam bij het inloophuis van de Hoop in Dordrecht, en Emma Kraaijeveld met o.a. haar werk in Noord-Afrika, worden ondersteund door onze gemeente.

Aan het uitzenden van zendingswerkers is ook een kostenplaatje verbonden. Om dit financieel mogelijk te maken is er sinds 2008 jaarlijks een vrijwillige bijdrage actie, die in mei of juni bij gemeenteleden wordt bezorgd. U kunt als reactie daarop een eenmalige bijdrage overmaken of een periodieke machtiging verlenen. Het bankrekeningnummer van zendende gemeente is: NL79RABO0346333253.

Dabarwerk

Jarenlang is onze gemeente betrokken geweest bij het Dabarwerk op camping ‘de Put’ in Ottoland. De camping bestaat niet meer, maar de betrokkenheid blijft!

Als vrijwilliger van Dabar woon en werk je samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen. Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie geeft een boost aan je geloof.’

Het zou mooi zijn als er ook vanuit Giessen-Oudekerk jongeren hieraan deelnemen. Iedere jongere van 18 tot ongeveer 25 jaar kan zich opgeven als vrijwilliger. Ook is het mogelijk je eigen Dabarteam samen te stellen en je als groep op te geven. Volgend jaar Team HGGOP?!?

Ook lopen er contacten met de nieuwe eigenaren het vakantiepark in Ottloland om eventueel een soort Dabarwerk te doen bij een kinderweekend.

Laten we als gemeente betrokken blijven bij het Dabarwerk, dichtbij of verder weg. De Missionaire Commissie is nog op zoek naar een contactpersoon voor het Dabarwerk. Iets voor jou?

Enthousiast geworden, heb je vragen of wil je je aanmelden: mail dan gerust naar Ad Muilwijk (dabarwerk@hggop.nl) of bel: 0184-618479,  maar kijk ook eens op de site van landelijke dabar: www.dabarwerk.nl. of op de facebookpagina van Dabar.