Visual

Als gemeente willen we Mis­sionair zijn. Dat  wil zeggen, dat er sprake is van een missie (namelijk de zendingsopdracht) en dat je je gezonden weet (namelijk om de liefde van God bekend te maken, dichtbij en ver weg). Die missie vinden we in de bijbel terug. O.a. in Handelingen 1 vers 8 waar Jezus tot zijn discipelen zegt: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvan­gen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Betrokkenen

Missionaire Ouderling

Deze missionaire ouderling mag de brug zijn tussen de kerkenraad, missionaire commissie en de gemeente.

Contactpersoon    
Missionaire ouderling  

Missionaire Commissie

De MC is actief om:

  • Evangelisatie en zending onder de aandacht te brengen van de gemeente
  • De gemeenteleden te stimuleren om getuige te zijn van Christus en de liefde van God voor deze wereld te delen in de eigen omgeving en als zendende gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen in de ondersteuning van de door de gemeente uitgezonden leden. (zie ook bij "Zendende Gemeente")
Contactpersonen    
Jeannette de Groot (secretaris)                jeannettedegroot@hotmail.com 0184-617626
Marrie Houweling (algemeen)              0184-617893 
Emma Kraaijeveld (algemeen)     emma.rietzanger2@outlook.com 0184-654979
Pieter Meerkerk (penningmeester)           pierre_mk@hotmail.com 06-13102884

Vrijwilligers

Bij dit werk (zie o.a. de activiteiten) zijn vele vrijwilligers nodig, dus schroom niet als er een oproep gedaan wordt om hierop te reageren. Want we willen als gemeente  missionair zijn, en niet de MC alleen.

Actviteiten

De volgende activiteiten vinden plaats onder de coördinatie van de missionaire ouderling en de missionaire commissie.

Missionaire avonden

2 x per jaar, tussen Hemelvaart en Pinksteren en begin december. Daar willen we vertellen wat er zoal gebeurt in en door de gemeente en ver daarbuiten.

Contactpersoon    
Missionaire ouderling    

Zendende Gemeente

Zendende gemeente zijn berust op 3 pijlers:

  1. 1. Gebed vanuit de gemeente voor uitgezonden zendelingen
  2. 2. Meeleven met zendelingen, volgen van de nieuwsbrieven en o.a. via de missionaire avonden
  3. 3. Financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

De consequentie van "zendende gemeente zijn is dat de gemeente in haar verantwoordelijkheid daarin financieel bijdraagt. De begroting voor 2024 laat zien dat er € 23.550, = nodig is om de zendingswerkers financieel te kunnen ondersteunen.

Op dit moment ondersteunen wij:

  • Jan Willem en Melissa in het Midden-Oosten
  • Emma betreffende Noord Afrika
  • Aleida in het Inloophuis van ‘de Hoop’ in Dordrecht

TFC

Voor de zendelingen Jan Willem en Melissa in het Midden-Oosten hebben we in de gemeente een Thuis Front Commissie (TFC). .
Hierin zitten: Diaken Bas Lagerwerf, Ouderling Missinionair werk Symon Moret, Ad Muilwijk en Geesje den Breejen.

Bijdrage Zendende Gemeente

Elk jaar in juni vragen we de gemeente om weer bij te dragen om deze  zendelingen te ondersteunen zodat zij hun werk kunnen doen. Wilt u een gift geven aan een zendingswerker: 
Dit kan via  bankrekeningnummer NL79 RABO 034.63.33.253, o.v.v. Zendende Gemeente en de naam van de zendingswerker

Begeleiden (potentiële) zendelingen

Dit is zeker een taak van de MC, en wij houden contact met hen en wanneer zij met verlof hier zijn hoort u van ons.
Maar als u het verlangen heeft de zending in te gaan willen we u/jou graag helpen te onderzoeken hoe en wat en met je meelopen in dit traject en kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Evangelisatie Activiteiten

Door het jaar heen zijn er al tal van ‘vaste’ activiteiten ontstaan. Hierbij zijn vele vrijwilligers betrokken en daardoor geven we uiting aan het Missionair Gemeente zijn.
Zou u/jij iets willen doen in/door de gemeente, wat nog niet wordt gedaan? Laat het de MC ouderling weten en we gaan kijken wat er mogelijk is.             

Paasgroet/Uitnodiging     

Rond Pasen is er de kaarten schrijfactie voor de gevangenen in Nederland.

Contactpersoon
Jeannette de Groot

En ook een gezamenlijke actie met de 4 kerken van Giessenburg om de gemeente Giessenburg uit te nodigen om de Stille Week en het Paasfeest te vieren                     

Vervolgde kerk / Nacht van Gebed                                                         

De zondag na Pinksteren is traditiegetrouw de zondag voor de Vervolgde Kerk, ondersteund door Open Doors. De vrijdag daarna is de Nacht van Gebed.

Contactpersonen
Riens van Dijk (ambassadeur Open Doors), Jeannette de Groot, Emma Kraaijeveld

Dabarwerk

In de zomer is er het Dabarwerk, zomer 2022 was er voor het eerst een Pop-Up camping in Oud Alblas. Opgezet door het IZB / Dabarteam in onze regio, ondersteund door ca. 12 kerken in de Alblasserwaard.

Afgevaardigden vanuit onze gemeente:

Jannie en Ronald Nederveen
Binnendamseweg 37
3381 GA  Giessenburg
06-15684213
ronald.nederveen@gmail.com

Licht in de kerk/ Tentdienst

In de tijd van de Gondelvaart staan de kerkdeuren extra open en kan een ieder even binnenlopen:
Voor een stil moment, een kaarsje aansteken, een gebed of een praatje.
In het jaar dat er geen Gondelvaart is en de feesttent van de Oranje Vereniging er weer staat, mogen wij als gemeente op de zondag een tentdienst organiseren.
Een dienst als een extraatje, zo midden in het dorp.

Licht in de Polder

In de week voor Kerst is al diverse malen de Kerst Theater Wandeling gehouden. Hou de berichtgeving in de gaten over een mogelijke nieuwe editie!

Friedenstimme

Al vele jaren sturen we bijbelpakketten van Friedenstimme naar hen die hiernaar verlangen.
Meestal op de 1e zondag van december liggen de pakketten klaar in de kerk.

Contactpersoon
Jeannette de Groot

Kerst4ingkrant

In de week voor Kerst wordt deze huis aan huis verspreid. Een full-color krant met o.a. interviews van dorpsgenoten. Verzorgd door de redactie van 4 kerken van Giessenburg.

Contactpersoon  
Mirjam de Baat g.debaat@solconmail.nl

Kerstnachtdienst

Jaarlijks wordt de kerstnachtdienst verzorgd door de MC. Het is een toegankelijke dienst waar ook mensen die niet wekelijks in de kerk komen in het bijzonder welkom zijn.

Ondersteunen acties van gemeenteleden

Wilt u/jij een actie of een goed doel onder de aandacht brengen of vragen of wij dit financieel willen ondersteunen: laat de MC ouderling het maar weten.
Of ga jij een zendingsreis of een goede doelen reis maken? Wij willen je graag ondersteunen, ook financieel.

Oud Papier

Al vele jaren wordt het oud papier in de gemeente Giessen-Oudekerk en Peursem opgehaald door vrijwilligers vanuit de kerk. Het opgehaalde oud papier geeft de MC financiële middelen om vele doelen te ondersteunen.

Financiële Bijdrage

Wij kunnen dit werk doen o.a. door uw/jouw bijdragen, via de collecten in de kerk,
de zendingsbusjes collecten, het opgehaalde geld via de oud papier acties en diverse giften.
Wilt u/jij een extra gift geven, dit is mogelijk via bankrek.nr. NL17 RABO 0325 0975 77 t.n.v. Diaconie HGGOP, inzake MC.

Alvast bedankt.

??????

Zijn we iets vergeten? Laat het de MC weten.

Want Missionaire Gemeente zijn doen we met z’n allen!