Visual
Terug

Om de zes jaar krijgen de belijdende leden (lidmaten) van de gemeente de mogelijkheid om te stemmen over de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen. De laatstgehouden stemming heeft plaatsgevonden in december 2016.

In december van dit jaar dient er daarom opnieuw gestemd te worden. De stemming vindt plaats op D.V. donderdag 15 december 2022. Tijdens de zes-jaarlijkse stemming op 15 december heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor het volgende.

Wilt u de kerkenraad voor de komende zes jaar machtigen om dubbeltallen per vacature op te stellen?

Kies u voor ja

Dan betekent dit dat de kerkenraad, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal opstelt. Indien er genoeg namen zijn ingediend, mag de kerkenraad deze gebruiken voor meerdere stemrondes. De gemeente heeft in het verleden voor deze wijze van verkiezen gekozen. Wanneer de gemeente nu in meerderheid hiervoor kiest, dan blijft de manier van verkiezen van kerkenraadsleden ongewijzigd.

Kiest u voor nee

Dan wilt dat zeggen dat de lidmaten de bevoegdheid geheel aan zichzelf houden. Als een naam door tien lidmaten is ingediend, moet deze naam op de verkiezingslijst worden geplaatst. Alle broeders die tien of meer keer zijn ingediend komen zo ook allemaal op de verkiezingslijst. Op de avond van de ambtsdragers-verkiezing wordt door de lidmaten uit de namen die op de verkiezingslijst staan, een keuze gemaakt. Wanneer de gemeente in meerderheid voor deze manier kiest, wordt in de komende zes jaar de verkiezing van kerkenraadsleden op deze nieuwe wijze uitgevoerd.

Deze nieuwe manier van stemmen zal dan in gaan op 1 april 2023 Alle belijdende leden van de ge­meente hebben stemrecht. Er is voor deze verkiezing geen quorum (meerderheid) nodig; d.w.z. de uitslag telt dus ook als minder dan de helft van de lidmaten zijn of haar stem uitbrengt. In de verkiezingsregeling is de mogelijkheid van stemmen bij volmacht opgenomen. Daaraan is de beperking verbonden, dat men ten hoogste voor twee andere gemeenteleden een stem uit kan brengen. Het volmacht-formulier voor de zes-jaarlijkse stemming is ook terug te vinden op de website.

Omdat deze stemming maar éénmaal in de zes jaren plaatsvindt, is het best mogelijk dat hier vragen over zijn.
U kunt uw vragen stellen aan de scriba:
-    telefonisch via 06-20935529
of

-    via email: scriba@hggop